Algemene Voorwaarden Woonintex Dutch Interior Design

 

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van Woonintex
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod van producten of diensten
 • Artikel 5 – De overeenkomst en wijzigen ervan
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan
 • Artikel 9 – Verplichtingen van Woonintex bij herroeping
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 – De prijs
 • Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie, risico
 • Artikel 13 – Levering, uitvoering en aansprakelijkheid
 • Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 – Betaling
 • Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 17 – Klachtenregeling
 • Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Woonintex worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Woonintex ;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Koper: de natuurlijke persoon of koper van artikelen aan wie Woonintex rechtstreeks verkoopt en of met wie Woonintex een overeenkomst is aangegaan;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Partijen: Woonintex en Koper
 6. Artikelen/producten: alle door Woonintex te leveren zaken. Hieronder worden geen zichtstalen/samples verstaan;
 7. Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Woonintex en Koper betreffende de koop van Artikelen, zoals deze blijken uit de Orderbevestiging van Woonintex , bij gebreke van een Orderbevestiging uit de Factuur. Onderhavige algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 8. Order: het schriftelijke, digitale of mondelinge verzoek van Koper tot koop van Artikelen.
 9. Orderbevestiging: de schriftelijke of digitale bevestiging van Woonintex betreffende de verkoop van Artikelen aan Koper.
 10. Factuur: de door Woonintex aan Koper gezonden factuur waaruit onder andere de door Koper bestelde Artikelen en prijzen van deze Artikelen blijken.
 11. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 12. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 13. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 14. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 15. Woonintex : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud, artikelen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 16. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Woonintex en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 17. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Koper ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 18. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Woonintex

Naam: Woonintex Dutch InteriorDesign

Vestigingsadres:

Grahamstraat 281

1973 RG te IJmuiden

 

Showroom bezoekadres:

Planetenlaan 5 V1.01

2024 EN Haarlem

Telefoonnummer: 0255-700 213

Mobiel: 06 1524 1581

 

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@Woonintex .nl

KvK-nummer: 64499197

BTW nummer; NL 0013.76.307.B16

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Woonintex en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Woonintex en Koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Woonintex voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Woonintex zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is;
 5. In het geval van strijdigheid van bepalingen prevaleert de Orderbevestiging, bij gebreke daarvan de Factuur boven onderhavige algemene voorwaarden;
 6. Indien niet steeds op strikte naleving van onderhavige algemene voorwaarden wordt toegezien, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn noch dat Woonintex daardoor in enigerlei mate het recht zou kunnen verliezen om alsnog of in andere gevallen stipte naleving te verlangen.

Artikel 4 – Het aanbod van producten of diensten

 1. Aanbiedingen van Woonintex zijn vrijblijvend;
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als Woonintex gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Woonintex niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Het aanvaarden van een aanbod van Woonintex dan wel het plaatsen van een Order houdt in dat Koper de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt.
 6. De Orderbevestiging, bij gebreke daarvan de Factuur wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen binnen 1 werkdag na dagtekening van de Orderbevestiging, bij gebreke daarvan de Factuur schriftelijk geprotesteerd heeft.
 7. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van de Overeenkomst gelden slechts indien deze door Woonintex schriftelijk zijn bevestigd, voor verdere aanvullingen zie Artikel 5.
 8. De minimale bestel/Orderhoeveelheid voor stoffen is 5 lopende meter.
 9. Door Koper te veel bestelde Artikelen en metrages worden door Woonintex nimmer teruggenomen.
 10. Montage dienst: Ingeval Koper niet beschikt over de juiste technische apparatuur dan wel de behoefte heeft aan ondersteuning bij montage van de geleverde producten, kan Woonintex haar apparatuur in bruikleen geven en/of de Koper hierin helpen. Deze dienst die Woonintex aanbiedt is puur ter ondersteuning van de klant en voert Woonintex nimmer op eigen initiatief uit. Woonintex is niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade bij de uitvoering van deze ondersteuningsdienst. De dienst wordt uitgevoerd onder gezag en toezicht van de Koper.
 11. STALEN, MODELLEN EN VOORBEELDEN.
 12. Als Woonintex een model, staal of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van de staal, model of voorbeeld afwijken.
 13. STALEN DIE GERETOURNEERD KUNNEN WORDEN (ZICHTSTALEN):
 14. Deze zijn verkrijgbaar in afmetingen van ca. 70 cm x 70 cm en zijn gratis mits deze binnen 28 dagen worden geretourneerd. Na deze datum is het NIET meer mogelijk de geretourneerde stalen te crediteren. Het is na telefonisch overleg mogelijk de leentermijn te verlengen, mits dit binnen 28 dagen na verzenddatum aan ons gemeld wordt. Bij niet retourneren berekenen wij 70 cm van de meterprijs plus € 5,- kosten voor verzending en verpakken. Woonintex behoudt zich het recht voor om een bedrag in rekening te brengen voor beschadigde stalen.
 15. PROCEDURE VOOR KNIPSTALEN EN VOORRAADMONSTERS:
 16. Bij aanvraag van een knipstaal dient de Koper Woonintex te laten weten of een ‘knipstaal’ of een ‘voorraadstaal’ wordt aangevraagd.
 17. Knipstaal: een ‘knipstaal’ is een staal uit de stalenvoorraad van Woonintex, dat is bedoeld als een voorbeeld van de stof maar wellicht niet exact overeenkomstig met de huidige voorraad.
 18. Voorraadstaal: als de Koper een nauwkeurige overeenkomst met het stalenboek wenst, is het van essentieel belang dat de Koper alvorens de order te plaatsen ter goedkeuring een ‘voorraadstaal’ aanvraagt. Een ‘voorraadstaal’ is een coupon die van een rol stof in voorraad is geknipt. De Koper dient Woonintex in te lichten over de hoeveelheid stof die voor de order in kwestie benodigd is. De rol waarvan het ‘voorraadstaal’ is genomen, zal 14 dagen gereserveerd blijven. Woonintex zal de ‘voorraadstaal’ versturen onder vermelding van het stuknummer, de gereserveerde hoeveelheid en de datum tot wanneer deze gereserveerd blijft. De Koper dient bij bestelling van de stof het reserveringsnummer en het stuknummer te vermelden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst en wijzigen ervan

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Woonintex onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Woonintex is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Woonintex passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Woonintex daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Woonintex kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Woonintex op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Woonintex zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen meesturen,
 • Het bezoekadres van de vestiging van Woonintex waar de Koper met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst (op afstand);
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
 • Indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 5. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 7. Woonintex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien de nakoming ervan bezwaarlijker of kostbaarder is geworden door een omstandigheid die niet aan de schuld van Woonintex is te wijten en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor Woonintex ’s rekening komt. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie reeds wordt begrepen, geldt dat ook voor elke van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waardoor Woonintex niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals oorlog, oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering van zaken door toeleveranciers en onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën, (natuur)rampen en andere belemmeringen die de vervaardiging of het vervoer van Artikelen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Woonintex heeft het recht zich ook daarop te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, eerst intreedt na het verstrijken van een (niet fatale) termijn waarbinnen Woonintex een verbintenis had moeten nakomen.
 8. Woonintex kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 4 weken, dan is Woonintex gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van welke schade dan ook.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij standaardproducten:

 

 1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Woonintex mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 4. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Woonintex mag, mits hij de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

 1. De Koper kan een dienstenovereenkomst en/of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Woonintex mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Woonintex de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Woonintex de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen

 

LET OP: Bij alle producten die op maat worden gemaakt (bijvoorbeeld maatwerk jaloezieën), geldt er geen herroepingsrecht

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Woonintex hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

 1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Woonintex zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Woonintex . Dit hoeft niet als Woonintex heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Woonintex verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 4. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Woonintex niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als Woonintex aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 5. Indien de Koper herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Koper Woonintex een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Woonintex is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 6. De Koper draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 7. Woonintex de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 8. de Koper niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 9. De Koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 10. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd
 11. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 12. Woonintex heeft nagelaten deze verklaring van de Koper te bevestigen.
 13. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden

Artikel 9 – Verplichtingen van Woonintex bij herroeping

 1. Als Woonintex de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Woonintex vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door Woonintex in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij Woonintex aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Woonintex gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
 4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Woonintex de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
 5. Op maat geproduceerde producten komen niet in aanmerking voor herroepingsrecht, zie verder art 10.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Woonintex kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als dit duidelijk is bij het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Woonintex geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. Diensten overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en
 4. de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Woonintex de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 5. Producten die op maat zijn gefabriceerd op verzoek van de Koper; de Koper stemt onherroepelijk met de aanbetaling dan wel accordering van de persoonlijke offerte ermee in, dat de producten zijn afgestemd op haar specifieke wensen en daarom de herroepingsrecht niet geldt;
 6. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 9. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper
 10. de Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Woonintex producten of diensten waarvan de prijzen gebonden en waar Woonintex geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van de wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Woonintex dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 6. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw behalve wanneer specifiek is aangegeven dat dit niet het geval is.
 8. Woonintex behoudt zich het recht voor om verhoging van kosten of andere prijsverhogingen, bijvoorbeeld wegens verhoging van fabrieksprijzen, lonen, belastingen of andere heffingen, zonder vooraankondiging aan Koper door te berekenen.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en (extra) garantie, risico

 1. Woonintex staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Woonintex er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. U krijgt bij Woonintex standaard 2 jaar garantie op de producten. De garantie geldt op het mechanisme, onderdelen, confectie en op de binnenwerken. Voor stoffen wordt verwezen naar art. 13. Gebruikersschade valt niet onder de garantie.
 2. Een door Woonintex, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover Woonintex kan doen gelden indien Woonintex is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Woonintex , diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
 5. GEBRUIK;
 6. Hoewel Verkoper aanbevelingen over gebruik kan doen (inclusief de Productinformatie en Onderhoudsaanwijzingen en andere technische literatuur), is het de verantwoordelijkheid van de Koper om zich te vergewissen van de geschiktheid van de Woonintex artikelen voor een bepaald doel. De Koper dient niet alleen op de aanbevelingen van Verkoper af te gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om zijn bekwaamheid en oordeel te gebruiken met betrekking tot het gebruik van de Woonintex artikelen en om ervoor te zorgen dat de juiste confectiemethode wordt gebruikt.

Artikel 13 – Levering, uitvoering en aansprakelijkheid

 1. Woonintex zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Woonintex kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Woonintex geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Woonintex het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Woonintex tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Woonintex bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 7. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken volgens hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 8. Indien koper afname weigert of nalatig is in het vertrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 9. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Woonintex heeft het recht de nakoming van (delen van) verbintenissen uit de Overeenkomst te doen verrichten door derden.
 10. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 11. De levertijden worden door Woonintex aangegeven in de Orderbevestiging, bij gebreke daarvan Factuur of per email/whatsapp kenbaar gemaakt tijdens bestelling. Levertijden gelden niet als fatale termijn, zodat Woonintex alleen vanwege het onverrichter zake overschrijden van de levertermijn niet in verzuim komt. Deze niet tijdige levering geeft Koper geen recht op schadevergoeding noch het recht op ontbinding van de Overeenkomst.
 12. Leveringen van artikelen in uitzonderlijke breedtes zijn uitgesloten van vrachtvrije leveringen. Hiervoor kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht.
 13. Terzake behang wordt door Woonintex bij iedere levering een gebruiksaanwijzing bijgevoegd.
 14. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in dele gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 15. Woonintex ’s aansprakelijkheid van welke aard ook jegens Koper, contractueel als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering/ non-conformiteit zal nimmer een bedrag van 1,5 maal het factuurbedrag exclusief BTW van de betreffende Artikelen/producten te boven gaan.
 16. Ingeval van een aan Woonintex toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is Woonintex uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits de Koper bij Woonintex tijdig geklaagd heeft in de zin van artikel 17 van onderhavige algemene voorwaarden en Woonintex daarbij schriftelijk in gebreke wordt gesteld met gunning van een redelijke termijn om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde Artikelen en schade aan eigendommen van Koper.
 17. Woonintex is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, welke voor Koper of derden mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van (het gebruik van) de door Woonintex geleverde Artikelen.
 18. Woonintex is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die op instructie van Koper zijn belast met de levering van Artikelen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
 19. Koper vrijwaart Woonintex voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Artikel dat door Koper aan een derde is geleverd.
 20. Woonintex kan niet instaan voor de rechten van derden: Koper zelf blijft aansprakelijk voor

iedere aanspraak van derden op grond van het gebruik van Woonintex Artikelen.

 1. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestatie, duurzaamheid of afwerking van textiel dat op verzoek van Koper behandeld is.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Woonintex voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Indien Koper met enige betaling in verzuim is, is Woonintex gerechtigd (de uitvoering van) enige Overeenkomst tussen Partijen op te schorten, dan wel te ontbinden.
 3. Bij bestellingen van Artikelen buiten Woonintex’s actuele collecties en Prijslijst (bijv. speciale artikelen en uitgelopen artikelen) en Orders vanaf EUR 5.000,– behoudt Woonintex zich het recht voor om van Koper een aanbetaling te verzoeken van 50% van de waarde van de order. Woonintex zal deze artikelen pas leveren na ontvangst van voornoemde aanbetaling. Ook annulering van deze orders is na totstandkoming van de overeenkomst, de Orderbevestiging of de bestelling door Woonintex bij derden niet meer mogelijk.
 4. Bij de verkoop van producten aan Koperen mag de Koper in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. In geval van bezwaar tegen een door Woonintex gezonden Factuur moet Koper binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gereageerd hebben. Bij gebreke van een tijdige schriftelijke reactie geldt de Factuur als aanvaard.
 6. Bezwaren tegen (de hoogte van) een Factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Woonintex te melden.
 8. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Woonintex is gewezen op de te late betaling en Woonintex de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Woonintex gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Woonintex kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

1.     Woonintex behoudt de eigendom van de reeds geleverde, thans en toekomstig te leveren Artikelen voor tot Koper de verschuldigde prestatie(s) heeft voldaan krachtens de voorgaande, huidige en toekomstige Overeenkomst(en), onder andere bestaande uit het totale factuurbedrag inclusief. Eventuele vertragingsschade (wettelijke handelsrente + 3%) en nog bijkomende kosten zoals invorderings-, verzend- en administratiekosten.

2.     Zolang artikelen nog niet volledig zijn betaald in de zin van voorgaand lid, blijven deze eigendom van Woonintex. Zodra Koper zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) is nagekomen of als er goede redenen zijn te betwijfelen of deze (tijdig) zullen worden nagekomen, is Woonintex bevoegd de geleverde artikelen terug te nemen. Als dan is Koper verplicht de artikelen terstond op eerste aanmaning zonder verzendkosten aan Woonintex te retourneren dan wel Woonintex toe te staan, dat Woonintex zelf deze artikelen terugneemt of doet terugnemen.

3.     Artikelen zonder tekortkoming of klacht daarover mogen onder eigendomsvoorbehoud door Koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, maar Koper is niet bevoegd deze artikelen als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden, te doen strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde of op enige andere wijze te bezwaren.

4.     Koper dient het eigendomsvoorbehoud duidelijk te stipuleren naar haar wederpartij en overeen te komen dat de artikelen op eerste verzoek kunnen worden weggehaald zolang de prestatie niet is voldaan aan Koper.

5.     Koper verplicht zich om onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen deugdelijk te administreren, te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Woonintex ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Woonintex gerechtigd tot de verzekeringspenningen.

6.     Indien derdenbeslag leggen op artikelen onder eigendomsvoorbehoud, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, zal Koper Woonintex daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

7.     Tot zekerheid van (correcte) betaling van al Woonintex vorderingen op Koper, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Woonintex bovendien een bezitloos pandrecht op alle zaken die zijn gevormd uit de door Woonintex geleverde artikelen, dan wel waarvan de artikelen bestanddeel zijn geworden. De door Koper ondertekende order en de daaropvolgende Orderbevestiging, bij gebreke daarvan de factuur van Woonintex gelden als onderhandse akte als bedoeld in artikel 3:237 BW.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. Woonintex beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Woonintex . Geringe verschillen in maat, kleur of materiaal worden niet als een gebrek aangemerkt
 3. Bij Woonintex ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Woonintex binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Koper dient Woonintex in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de overeenkomst kunnen niet worden aangemerkt als een tekortkoming, als het geleverde de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn dan wel voor bijzonder gebruik, dat bij de overeenkomst is voorzien. Afwijkingen in kwaliteit en kleur, voor zoverre die binnen het kader van het handelsgebruikelijke en technisch mogelijk blijven, evenals verschillen in stofbreedte tot 5% naar onder of boven, behoudt Woonintex uitdrukkelijk voor.
 6. Koper is gehouden het geleverde onmiddellijk te (doen) onderzoeken na levering. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit voldoet aan hetgeen dienaangaande is overeengekomen.
 7. Koper is gehouden Woonintex van een eventuele tekortkoming terstond schriftelijk met beschrijving van de tekortkoming en overlegging van de originele Orderbevestiging, bij gebreke daarvan de factuur op de hoogte te stellen. Koper kan er geen beroep meer op doen, dat hetgeen is afgeleverd niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, indien hiervan bij zichtbare gebreken niet binnen 14 dagen en bij onzichtbare binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan Woonintex kennis is gegeven.
 8. Ook indien Koper tijdig klaagt in de zin van voorgaand lid, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van andere bij Woonintex bestelde Artikelen. Voor zoverre een klacht terecht is, neemt Woonintex de goederen terug en restitueert de eventueel reeds betaalde koopprijs. Klachten kunnen slechts erkend worden op onversneden/ongebruikte/onvervormde Artikelen.
 9. Indien retour ontvangen Artikelen in beschadigde staat Woonintex’s magazijn bereiken, behoudt Woonintex zich het recht voor een bedrag op de op te maken creditfactuur in mindering te brengen.
 10. In het geval artikelen door Woonintex’s leverancier niet meer geproduceerd worden, behoudt Woonintex zich het recht voor gelijkwaardige artikelen te leveren. Blijkt deze vervanging niet mogelijk en kan alleen een ongelijkwaardig artikel geleverd worden, dan heeft Koper de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst of het voorstellen van een korting op de koopprijs aan de hand van het verschil in prijs tussen de overeengekomen artikelen en de vervangende. Hierbij wordt een eventueel recht op schadevergoeding uitgesloten.

 

Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Woonintex en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Plaats van levering en betaling is Amsterdam.
 2. Geschillen tussen de partijen en Woonintex over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomst met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Koper als Woonintex worden voorgelegd aan rechtbank Amsterdam. Niettemin heeft Woonintex het recht het geschil voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn zonder deze forumkeuze.
 3. Een geschil wordt door de rechtbank slechts in behandeling genomen, indien de Koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd Woonintex heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de Koper de klacht bij Woonintex indiende, schriftelijk aanhangig worden gemaakt.

BIJLAGE I: HET MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

U kunt het modelformulier voor herroeping hier downloaden

 

© Woonintex Dutch InteriorDesign 2021 | Algemene voorwaarden