Algemene Voorwaarden
Woonintex Dutch Interior Design
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Woonintex
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod van producten of diensten
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Woonintex bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst:een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten doorWoonintex worden
geleverd afspraak tussen die derde en Woonintex;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
beroepsactiviteit;
4. Dag:kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
9. Woonintex: de natuurlijke of rechtspersoon producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten dit geval WoonIntex Dutch Interior Design
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Woonintex en de consument wordt
gesloten systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot
en met mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen
herroepingsrecht
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van en
Woonintex gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Woonintex
Naam: Woonintex Dutch InteriorDesign
Vestigingsadres:
Grahamstraat 281
1973 RG te IJmuiden
Showroom bezoekadres:
Meubelmakerstraat 27
1991JD te Velserbroek
Telefoonnummer: 0255-700 213
Mobiel: 06 1524 1581
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 14.00 uur
E-mailadres: info@woonintex.nl
KvK-nummer: 64499197

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Woonintex en op elke tot
stand tussen Woonintex en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Woonintex voordat de overeenkomst op
afstand wordt voorwaarden bij Woonintex zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
spoedig mogelijk
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
van tegenstrijdige voorwaarden bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod van producten of diensten
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt 2.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
kennelijke fouten in het aanbod binden Woonintex niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen aanbod zijn verbonden.
4. Montage dienst: Ingeval consument niet beschikt over de juiste technische apparatuur dan wel
van de geleverde producten, kan Woonintex haar apparatuur in bruikleen geven en de consument
die Woonintex aanbiedt is puur ter ondersteuning van de klant en voert Woonintex nimmer op eigen
voor veroorzaakte schade bij de uitvoering van deze ondersteuningsdienst. De dienst wordt
uitgevoerd gezag van de consument.

Artikel 5 – De overeenkomst en wijzigen ervan
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Woonintex
whatsapp) het aanbod. De consument bevestigd hetzij via aanbetaling dan wel via een antwoord per
ontvangst van deze aanvaarding niet door Woonintex is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Woonintex passende
technische en de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de consument zal Woonintex daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Woonintex kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan
van de overeenkomst onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Woonintex zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen de
volgende informatie doen toekomen:
• het bezoekadres van de vestiging van Woonintex waar de consument met klachten terecht
kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
zover wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van
• indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering
13. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
14. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.
15. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
16. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
17. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij standaard producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
van redenen ontbinden.Woonintexmag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar
verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de het
laatste product heeft ontvangen.Woonintex mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij maatwerk producten:
3. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een maatwerkproduct
akkoord op de maatwerk offerte zonder opgave van redenen ontbinden. Woonintex mag de
consument deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager
herroepingsrecht:
5. Indien Woonintex de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
overeenkomstig bedenktijd.
6. Indien Woonintex de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
consument

LET OP: Bij producten die op maat worden gemaakt (bijvoorbeeld maatwerk jaloezieën,
geldt er geen herroepingsrecht!

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. in
de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg die
verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Woonintex
overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Woonintex.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van)Woonintex. De consument heeft de
terugzendtermijn terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk conform de door Woonintex verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als
Woonintex
kosten moet dragen of als Woonintex aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de
kosten 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
van elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde
hoeveelheid consument Woonintex een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van
de verbintenis moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas
gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
8. Woonintex de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
indien:
11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
einde van de bedenktijd;
12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
13. Woonintex heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten

Artikel 9 – Verplichtingen van Woonintex bij herroeping
1. Als Woonintex de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Woonintex vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door
geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
Tenzij Woonintex aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Woonintex gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
5. Op maat geproduceerde producten komen niet in aanmerking voor herroepingsrechten ,zie hieronder art 10.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Woonintex kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Producten die op maat zijn gefabriceerd op verzoek van de consument; de consument stemt
accordering dan wel betaling van een aanbetaling van de persoonlijke offerte ermee in, dat de producten zijn afgestemd op haar specifieke wensen en
geldt onherroepelijk.
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Woonintex de
overeenkomst 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
personenvervoer;
7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
voorzien;
9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd
10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
verzegeling na levering is verbroken;
12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van
14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering
15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Woonintex producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
en waar Woonintex geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan
5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop
7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie, risico
1. Woonintex staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Woonintex er tevens voor
normaal gebruik.
2. Een door Woonintex, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegen over Woonintex kan
doen gelden nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Woonintex, diens toeleverancier,
importeur consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze
wettelijk nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar
koper.

Artikel 13 – Levering en uitvoering, aansprakelijkheid
1. Woonintex zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Woonintex kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Woonintex tot het moment
aangewezen en aan Woonintex bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
6. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
7. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken volgens hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld.
8. Indien koper afname weigert of nalatig is in het vertrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper
op te slaan.
9. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen.
10. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
11. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in
dele gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
12. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering
van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
13. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die gevold is van opzet of
bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
-. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde
-. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
-. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Woonintex voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het
geregeld, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na
afloop
8. Duur: Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar
de van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
vóór verzetten.Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
worden voldaan bij aflevering van de producten binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,
binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht
doen gelden desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
Woonintex de consument een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende €
2.500, = en 5% over de volgende € 5.000,= ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. Woonintex beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de 2.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument
en duidelijk omschreven worden ingediend bij Woonintex.
3. Bij Woonintex ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Woonintex binnen de termijn van 14
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Woonintex in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Woonintex en de consument waarop deze algemene voorwaarden
recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en Woonintex over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten deze Woonintex te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met
inachtneming van het als Woonintex worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument Woonintex heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum
waarop indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de
Geschillencommissie 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is Woonintex
consument dit eerst aan Woonintex.
6. Wanneer Woonintex een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument
door Woonintex schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst
de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Woonintex de keuze van de consument niet binnen de
termijn het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan
deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat
behandeld en een einduitspraak is gewezen.

© Woonintex Dutch
InteriorDesign 2020 | Algemene voorwaarden